Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden LR4Kids E-mail: info@lr4kids.nl Website: lr4kids.nl

1. LR4Kids: LR4Kids, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, KvK-nummer 90458435. 2. Klant: degene met wie LR4Kids een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: LR4Kids en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens LR4Kids.
 2. LR4Kids en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. LR4Kids en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van

  anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van LR4Kids zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat. 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte. 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij LR4Kids en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag LR4Kids de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt LR4Kids slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. LR4Kids hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. LR4Kids mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. LR4Kids en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders

  wordt afgesproken.

 4. LR4Kids mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. LR4Kids moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer

  dan 10% hoger uit gaat vallen.

 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,

  wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 7. LR4Kids mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. LR4Kids zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met LR4Kids opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. LR4Kids mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3.

 1. De betalingstermijnen die LR4Kids hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat LR4Kids aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 2. LR4Kids mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag LR4Kids de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan LR4Kids.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag LR4Kids zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen

  van LR4Kids op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door LR4Kids, dan moet hij nog steeds

  de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

  de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  het een spoedreparatie betreft
  het weddenschappen en/of loterijen betreft

  de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@lr4kids. nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van LR4Kids, lr4kids.nl.

Artikel 9 – Opschortingsrecht

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Verrekening

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan LR4Kids te verrekenen met een vordering op LR4Kids.

Artikel 11 – Verzekering

1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

1.

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van LR4Kids die bij de Klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Klant geeft op eerste verzoek van LR4Kids de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 12 – Garantie

1. Wanneer de Klant en LR4Kids een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor LR4Kids enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. LR4Kids voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. LR4Kids mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel

  voorschot door de Klant.

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat LR4Kids op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat LR4Kids tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor

  rekening van de Klant.

Artikel 14 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan LR4Kids.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert LR4Kids de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door LR4Kids redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

  voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen LR4Kids en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of LR4Kids de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 16 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een

  opzegtermijn van 2 maanden.

 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een

  opzegtermijn van 1 maand.

 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet

  opzegbaar.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van LR4Kids ontvangt geheim. 2.

 1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende LR4Kids waarvan de Klant weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan LR4Kids schade kan berokkenen.
 2. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 18 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan LR4Kids voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die

  overtreding voortduurt.

 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook

  hoeft er geen sprake te zijn van schade.

 6. LR4Kids mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 19 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart LR4Kids tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door LR4Kids geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20 – Klachten

 1. De Klant moet een door LR4Kids geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant LR4Kids daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming LR4Kids hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat LR4Kids hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en LR4Kids.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat LR4Kids andere

  werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 21 – Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan LR4Kids.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling LR4Kids ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer LR4Kids een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid LR4Kids

1.

 1. LR4Kids is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer LR4Kids aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. LR4Kids is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer LR4Kids aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

  aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 24 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van LR4Kids vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 25 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer LR4Kids toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door LR4Kids nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat LR4Kids in verzuim is.
 3. LR4Kids mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer LR4Kids kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 26 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van LR4Kids door de Klant niet aan LR4Kids kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer-virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor LR4Kids 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat LR4Kids kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als LR4Kids de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. LR4Kids hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer LR4Kids hiervan voordeel heeft.

Artikel 27 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en LR4Kids de overeenkomst aanpassen.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. LR4Kids mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag LR4Kids altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal LR4Kids zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst

  opzeggen.

Artikel 29 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met LR4Kids aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van LR4Kids.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 30 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat LR4Kids bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en LR4Kids is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van LR4Kids is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en LR4Kids, tenzij de wet iets anders bepaalt.